Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s s e l e c t i e
M a a r t   2 0 1 3

Nieuwe dwangwet GGz stap dichterbij
(bron: Ypsilon)

De Wet Verplichte GGz - de nieuwe wet voor dwangzorg in de geestelijke gezondheidszorg - is weer een stap dichterbij gekomen. Eind maart heeft de ministerraad haar goedkeuring verleend aan het wetsvoorstel. Momenteel wordt het voorgelegd aan de Raad van State, die een advies zal uitbrengen aan de regering.
Het wetsvoorstel werd al eerder gepresenteerd aan verschillende veldpartijen, die er uitgebreid commentaar op hebben gegeven. Als de Raad van State een advies heeft uitgebracht, wordt het wetsvoorstel wordt doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Dan is het ook openbaar. .

 

GGz-cliŽnten zwaarst getroffen door zorgkostenstijging
(bron: Landelijk Platform GGz)

Zorgbelang Nederland heeft samen met het Landelijk Platform GGz een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingen in de zorg. Hieruit bleek dat GGz-cliŽnten het zwaarst worden getroffen.
Ruim 80% van de GGz-cliŽnten wordt direct geraakt door de bezuinigingen. Van die 80% wordt een deel zelfs getroffen door 5 of meer bezuinigingsmaatregelen. De meest genoemde zorgkostenstijging is de verhoging van het eigen risico. Ook meldt 40% van de ondervraagden dat zij per jaar 200 tot 500 euro meer kwijt zijn aan zorg.
Positief is wel dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van inkomensondersteunende regelingen van de gemeenten.

Minima mijden zorg
(bron: NOS)

Mensen met een laag inkomen mijden steeds meer noodzakelijke zorg, stelt de NOS. Vooral huisartsen in achterstandswijken merken dat patiŽnten minder snel een bezoek brengen. De patiŽnten zijn bang dat ze door de verhoging van het eigen risico te weinig geld overhouden. Voor sommige zorg die de huisarts voorschrijft geldt een eigen risico van 350 euro.
Minister Schippers van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat ze gaat onderzoeken of mensen bepaalde zorg mijden vanwege het eigen risico.

 

GGz Nederland akkoord met bezuinigingen forensische zorg
(bron: GGz Nederland)

GGZ Nederland is akkoord gegaan met de bezuinigingsplannen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In de plannen worden stevige bezuinigingen voorgesteld op onder andere TBS-instellingen. Zo zal het aantal TBS-plaatsen verminderen en zullen TBS-behandelingen minder lang gaan duren. Daar staat tegenover dat er meer geld vrijkomt voor lichte forensische zorg. Ook zal er extra worden geÔnvesteerd in preventie en nazorg.

 

Samen sterk tegen Stigma opent nieuwe site
(bron: Stichting Samen sterk tegen Stigma)

De Stichting Samen sterk tegen Stigma heeft een nieuwe site geopend waarmee zij de vooroordelen ten aanzien van ggz-cliŽnten wil uitbannen: www.samensterktegenstigma.nl. Naast het bestrijden van stigma wil de site ook het taboe doorbreken dat rust op psychische aandoeningen.
De site is tot stand gekomen met behulp van vrijwilligers en zorgprofessionals. Er zijn onder andere ervaringsverhalen op te lezen en tips om stigma en zelfstigma te bestrijden.

 

CVZ te pessimistisch over kostenstijging GGz
(bron: GGz Nieuws)

De kostenstijging in de GGz is te hoog ingeschat door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Dit meldt een onafhankelijk onderzoeksbureau. In 2012 stelde het CVZ dat de kosten in de GGz sterk waren gestegen in vergelijking met andere zorgsectoren. Bij herberekening blijkt dit echter sterk overdreven.
Volgens het onderzoeksbureau zou het CVZ met opzet hogere kosten hebben beraamd, om bezuinigingen op de GGz te rechtvaardigen. Begin 2013 liet het CVZ een conceptadvies uitlekken waarin drastische maatregelen werden aangekondigd om op de GGz te besparen.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief